top of page

הפרוייקטים שלנו

ניהול פרוייקטים סביבתיים, ניתוחי GIS מתקדמים, וייעוץ אקולוגי וסביבתי לתכנון וביצוע

20210307_165849.jpg
פיתוח נחל חימר

ליווי אקולוגי לשיקום בית גידול לח ופיתוח מבואה תיירותית

מבט מתל גזר.JPG
פרוייקט סביבטבע 2020

פרוייקט לניהול אתרי טבע במועצה אזורית גזר

חלוקה לנפות.jpg
תכנית אסטרטגית לתשתיות הנדסיות ולתחבורה חיפה והצפון

ייעוץ אקולוגי וסביבתי לתוכנית אסטרטגית

Picture1.png
ניתוח הצללה בחיפה

בניית מודל GIS לבחינת הצללה בעיריית חיפה

Picture12.jpg
תוכנית לחיץ אש בחיפה

מיפוי באמצעות חישה מרחוק ולמידת מכונה לאזורי חיץ לשריפות

20231116_132042.jpg
מסמכים סביבתיים לתב"ע

סקירת ערכי טבע ונוף והנחיות לשיקום נופי ליישובים בגוש עציון

סקר טבע תא
עדכון סקר טבע עירוני בתל אביב

סקרים אקולוגים ובניית שכבת נתונים לצורך תכנון עירוני

20180812_134707.jpg
תוכנית כוללנית רמת הנגב

ייעוץ אקולוגי לתוכנית כוללנית רמת הנגב

bottom of page