top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

תכנית כוללנית רמת הנגב

Location

מועצה אזורית רמת הנגב

ליווי ותכנון כחלק מצוות רב תחומי ליצירת תוכנית אב כוללנית הכוללת ייעוץ אקולוגי-נופי ואגרו-אקולוגי במועצה. כתיבת דוח אודות המצב הקיים בשטחי המועצה מבחינה אקולוגית, בחינת הסוגיות האקולוגיות המרכזית והצגת תכנון עתידי להתמודדות עימן. מיפוי מסדרונות אקולוגיים, אוזרים בעלי רגישות אקולוגית, קונפליקטים, מפגעים וסוגיות נוספות. כמו כן, הובלנו תוכנית אגרו אקולוגית למועצה, בשיתוף עם מרכז המועצות האזוריות ומשרד החקלאות. העבודה כללה הקמת פורום חקלאי משותף ארוך טווח ובר קיימא לחקלאות סביבתית שמטרתו יצירת שיתוף פעולה וקבלת החלטות אופרטיביות לפעילות החקלאית. בניית תוכנית לניהול חקלאי של המרחב תוך הטמעה ושימוש בכלים של חקלאות ידידותית לסביבה. אפיון של המערכת האקולוגית והמערכת החקלאית תוך מיפוי מינים פולשים וטיפול בהם וכן פינוי פסולת חקלאית ומבנים נטושים. על בסיס המידע שמצטבר מנוסחת שורה של המלצות אופרטיביות למועצה האזורית רמת נגב בדרך להפיכתה למועצה אזורית המעודדת חקלאות ידידותית לסביבה. המלצות אלו מתכתבות עם גישות רחבות יותר, כלל ארציות לחקלאות ידידותית לסביבה כפי שנוסחו ונכתבו על יד משרד החקלאות.

bottom of page