top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

תוכנית לחיץ אש בחיפה

Location

חיפה

שריפות באזורי יער מושפעות מזמינות חומר הבעירה, טופוגרפיה ותנאי מזג אוויר. אחת הדרכים להגנה על שכונות סמוכות יער מפני שריפות היא יצירה של אזורי חיץ, בהם הצמחייה הדליקה מדוללת והם מאפשרים היערכות של כוחות כבאות. בימים אלו מתבצעת עבודת הכנה לתוכנית אב ליצירת אזורי חיץ עבור העיר חיפה. שכונותיה ההרריות של העיר יושבות על רכס הכרמל ומכילות בתוכן אזורי יער, חורש ואזורים עשבוניים. יערות מחטניים, בהם אורנים נטועים או ממקור נטוע, נוטים להידלק במהירות ומהווים סכנה בהקשרי כיבוי אש. חורש ים-תיכוני המכיל עצים רחבי עלים, נוטה להיות פחות דליק ולכן פחות מסוכן. אזורי שיח ועשבייה נוטים להיות פחות דליקים. בתה עשבונית יובשנית מספקת חומר בעירה ומעלה את הסיכון לשריפה ומהווה "מוליך על" של האש. ביצענו מיפוי מפורט באמצעות כלים מתקדמים של חישה מרחוק ולמידת מכונה על גבי תצ"א מעודכנת של העיר חיפה. יצרנו מודל ייחודי אשר למד את סוגי היישויות (עץ מחטני או רחב עלים, שטח עשבוני, בית, כביש) ובעזרתו מיפינו את תכסית הצומח בכל רחבי העיר חיפה וסביבתה. בהמשך, יצרנו מודל דינמי הבוחן התפשטות שריפות כתלות בתכסית וצפיפות הצומח ובשיפועים, אשר ידועים כגורמים משפיעים על התקדמות השריפה. המודל בחן מספר תרחישים כתלות בתנאי אקלים משתנים, מוקד תחילת השריפה ותנאי השטח. במקביל, ביצענו ניתוח של הערכיות האקולוגית של אזורי הטבע (היבשתיים) בעיר, על מנת לבחון את מיקום קווי החיץ תוך התחשבות בערכי הטבע והנוף במרחב. כמו כן, מיפינו מבני ציבור ומוסדות רגישים כתלות באזורים בסיכון לשריפות. כך, אנו משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות על מנת לבחון את מיקום קווי החיץ בעיר חיפה מתוך ראייה מבוססת אקולוגיה כחלק מתוכנית האב לאזורי חיץ בעיר חיפה, על מנת להציל חיי אדם.
עבודה זו מספקת מענה לתכנון טבע עירוני מבוסס נתונים. ביצענו מיפוי מפורט על גבי תצ"א מעודכנת של העיר חיפה באמצעות למידת מכונה. במקביל, ניתחנו את הערכיות האקולוגית של אזורי הטבע בעיר, כדי לבחון את קווי החיץ תוך התחשבות בערכי הטבע והנוף במרחב. בנוסף, מיפינו מבני ציבור כתלות באזורים בסיכון לשריפות. כך, בחנו את מיקום קווי החיץ בעיר חיפה מתוך ראייה מבוססת אקולוגיה ונתונים כחלק מתוכנית האב לאזורי חיץ בעיר חיפה.

bottom of page